Strategia elektromobilności na lata 2020-2035

Strategia elektromobilności na lata 2020-2035

 

Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Tereszpol stanowić będzie drogowskaz, który, na podstawie aktualnej i historycznej sytuacji gminy oraz obecnie występujących zjawisk społecznych i gospodarczych, wytyczy najkorzystniejszy kierunek rozwoju dziedzin związanych z szeroko pojętą mobilnością.

Niniejszy dokumeny został przygotowany i opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pliki do pobrania

 • Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Tereszpol na lata 2020-2035

  Pobierz
 • Prognoza ruchu dla Gminy Tereszpol

  Pobierz

Lokalny Plan Rewitalizacji 2017-2022

Lokalny Plan Rewitalizacji 2017-2022

Dokument Programu Rewitalizacji stanowił podstawę formalną do ubiegania się o dofinansowanie planowanych działań rewitalizacyjnych ze środków Unii Europejskiej. Dokument stanowił narzędzie umożliwiające przygotowanie i wdrażanie konkretnych działań, które przyczynią się do usunięcia zjawisk kryzysowych występujących na wskazanych obszarach. 

 

Pliki do pobrania

 • Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Tereszpol na lata 2017-2022

  Pobierz

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) jest strategicznym dokumentem, wyznaczającym kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Tereszpol w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, w takich aspektach jak:

 • termomodernizacja obiektów, montaż instalacji OZE, rozwój infrastruktury drogowej,
 • efektywność wykorzystania energii w sektorze mieszkalnym, gospodarka przestrzenna,
 • oświetlenie, gospodarka wodno-ściekowa oraz informacja i edukacja.

Pliki do pobrania

 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

  Pobierz

Strategia Gminy Tereszpol 2016-2022

Strategia Gminy Tereszpol 2016-2022

Główną przesłanką opracowania przedmiotowej strategii była konieczność stworzenia nowego, profesjonalnego i długofalowego dokumentu odpowiadającego oczekiwaniom i wyzwaniom współczesności oraz konieczność włączenia w proces jego tworzenia wszystkich opiniotwórczych środowisk z terenu gminy Tereszpol.

Pliki do pobrania

 • Strategia Gminy Tereszpol

  Pobierz

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Przyjęty w formie uchwały Rady Gminy Tereszpol, określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego.

Pliki do pobrania

 • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

  Pobierz