Zakwaterowanie

Informacja dla mieszkańców Gminy Tereszpol, którzy przyjęli uchodźców z Ukrainy

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju, każdemu podmiotowi w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy, może być przyznane świadczenie pieniężne nie dłużej niż za okres 60 dni.

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty, ww. świadczenie zostało ustalone w kwocie 40 zł za jedną osobę na jeden dzień i będzie wypłacane z dołu.

Warunkiem otrzymania świadczenia jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z kartą osoby zakwaterowanej.

Wniosek o świadczenie pieniężne zawiera:

1) Imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;

2) PESEL lub NIP składającego wniosek;

3) Wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;

4) Imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada;

5) Oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;

6) Numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;

7) Oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;

8) Adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;

9) Adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;

10) Oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;

11) Oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Wzory dokumentów zamieszczono poniżej.

Mieszkańcy Gminy Tereszpol, którzy spełniają warunki ubiegania się o przedmiotowe świadczenie, będą mogli składać wnioski w Urzedzie Gminy Tereszpol w godzinach pracy Urzędu.