Zespół interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy domowej, poprzez:

 • diagnozowanie problemu przemocy domowej,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą domową mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą domową,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc domową,
 • realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy na lata 2022-2026              

W ramach Zespółu Interdyscyplinarnego tworzone są grupy diagnostyczno-pomocowe w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy domowej w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup diagnostyczno-pomocowych należy, w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy domowej,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu określa Uchwała Nr LIII/298/23 z dnia 8 września 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Tereszpol.            

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji z terenu gminy, zajmujący się m.in. problematyką przemocy w rodzinie tj.:

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie,
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tereszpolu-Zaorendzie,
 • Komisariatu Policji w Józefowie,
 • Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Tereszpolu-Kukiełkach,
 • Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie,
 • Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tereszpolu-Zaorendzie.

Siedziba Zespołu mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tereszpolu-Zaorendzie.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021r., poz. 1249, z 2023r., poz. 289, 535, 1606).