2022 - Budowa placu zabaw w Tereszpolu-Zygmuntach

Tytuł zadania: Budowa placu zabaw w miejscowości Tereszpol-Zygmunty
Źródło dofinansowania i koszt zadania : Środki budżetu gminy około 20 tyś. zł.
Zakres zadania: Zadanie polegało na przygotowaniu terenu oraz zakupie i instalacji urządzeń.

Galeria zdjęć

2020 - Remont pomieszczeń w remizo świetlicy w Tereszpolu-Kukiełkach

Tytuł zadania: Remont pomieszczeń w remizo świetlicy w miejscowości Tereszpol-Kukiełki.
Źródło dofinansowania i koszt zadania : Środki budżetu gminy około 40 tyś. zł.
Zakres zadania: Zadanie polegało na zaprojektowaniu i wykonaniu toalet oraz remoncie sali spotkań.

2020 - Remont pomieszczeń w remizo świetlicy w Lipowcu

Tytuł zadania: Remont pomieszczeń w remizo świetlicy w Lipowcu
Źródło dofinansowania i koszt zadania : Środki budżetu gminy 20 tyś. zł.
Zakres zadania: Zadanie polegało na wykonaniu prac remontowych w remizo-świetlicy w Lipowcu , zakupie niezbędnych materiałów i wyposażenia

2020 - Remont płyty boiska sportowego w miejscowości Tereszpol-Zaorenda

Tytuł zadania: Remont płyty boiska sportowego w miejscowości Tereszpol-Zaorenda
Źródło dofinansowania i koszt zadania : Środki budżetu gminy około 13 tyś. zł.
Zakres zadania: Zadanie polegało na wykonaniu prac remontowych i renowacyjnych płyty boiska sportowego w miejscowości Tereszpol-Zaorenda

2020- Budowa miejsca obsługi rowerowej w Bukownicy

Tytuł zadania: Budowa miejsca obsługi rowerowej w Bukownicy
Źródło dofinansowania i koszt zadania : Środki budżetu gminy około 15 tyś. zł.
Zakres zadania: Zadanie polegało na zaprojektowaniu i wykonaniu miejsca obsługi rowerowej w Bukownicy.

2019 - Remont drogi gminnej położonej na działce nr ew. 68/2 za blokami na terenie sołectwa Panasówka

Tytuł zadania: Remont drogi gminnej na działce 68/2 na tereniej miejscowości Panasówka.
Źródło dofinansowania i koszt zadania : Środki budżetu gminy około 16,5 tyś. zł.
Zakres zadania: Zadanie polegało na wykonaniu w części drogi odwodnienia oraz naprawy zaniżonych miejsc uniemożliwiające swobodne przemieszczanie się z tzw "trelinki".

Galeria zdjęć

2019 - Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Tereszpol-Zygmunty

Tytuł zadania: Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Tereszpol-Zygmunty
Źródło dofinansowania i koszt zadania : Środki budżetu gminy około 36 tyś. zł.
Zakres zadania: Zadanie polegało na wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamliwego. W ramach wykonano ponad 1 km dróg rminnych o szerokości 3mb.

Galeria zdjęć

2019 - Wykonanie deptaka przy placu zabaw w Tereszpolu-Zaorendzie

Tytuł zadania: Wykonanie deptaka przy placu zabaw w Tereszpolu-Zaorendzie
Źródło dofinansowania i koszt zadania : Środki budżetu gminy około 30 tyś. zł.
Zakres zadania: Zadanie polegało na wykonaniu zgodnie z projektem ciągów pieszych z kostki brukowej przy placu zabaw w Tereszpolu-Zaorendzie.

2018 - Budowa chodnika w miejscowości Tereszpol-Zygmunty

Tytuł projektu:  Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Tereszpol-Zygmunty 
Źródło dofinansowania: Środki budżetu gminy 200 tyś. zł.
Koszt zadania: 200 tyś. zł. 
Zakres zadania: Zadanie polegało na wykonaniu 620 mb chodnika wraz z ciekami odwadniającymi.

Galeria zdjęć

2018 - Doposażenie placu zabaw w miejscowości Bukownica

Tytuł projektu: Zakup elementów wyposażenia na plac zabaw dla dzieci

Koszt zadania: Środki budżetu gminy ( fundusz sołecki z przeznaczeniem na rozbudowę placu zabaw sołectwa Bukownica ) około 5 tyś. zł

Zakres zadania: Zadanie polegało na zakupie trzech elementów placu zabaw.

 

Galeria zdjęć

2018 - Naprawa drogi gminnej w miejscowości Tereszpol-Kukiełki

Tytuł projektu: Naprawa drogi gminnej w miejscowości Tereszpol-Kukiełki

Koszt zadania: Środki budżetu gminy ( fundusz sołecki z przeznaczeniem na naprawę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa Tereszpol-Kukiełki) około 2,5 tyś. zł.

Zakres zadania: Zadanie polegało na wyrównaniu kruszywem odcinka 250 mb drogi gminnej o szerokości 3mb.

Galeria zdjęć

2018 - Wykonanie tablic informacyjnych w sołectwie Bukownica

Tytuł projektu: Wykonanie tablic informacyjnych

Koszt zadania: Środki budżetu gminy ( fundusz sołecki z przeznaczeniem na wykonaniu tablic informacyjnych ) około 3 tyś. zł

Zakres zadania: Zadanie polegało na budowie i instalacji trzech tablic informacyjncy zadaszonych gontem bitumicznym.

 

 

Galeria zdjęć

2017/2018 - Naprawa drogi gminnej w miejscowości Panasówka

Tytuł projektu: Naprawa drogi gminnej w miejscowości Panasówka
Koszt zadania: Środki budżetu gminy ( fundusz sołecki z przeznaczeniem na naprawę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa Panasówka) około 27 tyś. zł.
Zakres zadania: Zadanie polegało na wyrównaniu, wyprofilowaniu nawierzchni oraz usypaniu kruszywem 800 mb drogi o szerokości 3mb.

Galeria zdjęć

2017 - Budowa oświetlenia boiska

Tytuł projektu:  Budowa oświetlenia boiska sportowego w Tereszpolu-Zaorendzie 
Koszt zadania: Środki budżetu gminy ( fundusz sołecki ) około 27 tyś. zł.
Zakres zadania: Zadanie polegało na instalacji 6 szt. słupów o wysokości 12 mb, instalacji 16 lamp o mocy 400W każda oraz wykonaniu instalacji elektrycznej. Zadanie wykonali pracownicy UG.

Galeria zdjęć

2017 - Budowa chodnika w miejscowości Tereszpol-Kukiełki i Tereszpol-Zygmunty

Tytuł projektu:  Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Tereszpol-Kukiełki i Tereszpol-Zygmunty 
Źródło dofinansowania: Środki budżetu gminy 200 tyś. zł.
Koszt zadania: 200 tyś. zł. 
Zakres zadania: Zadanie polegało na wykonaniu 750 mb chodnika z kostki brukowej oraz przebudowie przepustu drogowego.

Galeria zdjęć

2017 - Budowa parkingu przy szkole w Tereszpolu-Kukiełkach

Tytuł projektu:  Budowa parkingu przy szkole w Tereszpolu-Kukiełkach  
Źródło dofinansowania: Środki budżetu gminy 50 tyś. zł.
Koszt zadania: 50 tyś. zł. 
Zakres zadania: Zadanie polegało na budowie parkingu wraz z zadrzewieniem i zakrzaczeniem terenu przyległego, uporządkowaniu ciągów komunikacyjnych pomiędzy stadionem a szkołą.

Galeria zdjęć

2016 Remont świetlicy wiejskiej w Tereszpolu-Zygmuntach

Tytuł projektu: „Remont świetlicy wiejskiej w Tereszpolu-Zygmuntach”
Źródło dofinansowania: Środki finansowe funduszu sołeckiego sołectwa Tereszpol-Zygmunty.
Koszt zadania: 24 000,00 zł.  
Zakres zadania: Wymiana stolarki drzwiowej, docieplenie stropu, montaż zestawu kuchennego, malowanie ścian, wymiana osprzętu. 

Galeria zdjęć

2016 Budowa drogi na działce 1390/2

Tytuł projektu: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych”
Źródło dofinansowania: Środki budżetu gminy.
Zakres zadania: Wykonanie nawierzchni z kruszywa na odcinku około 150mb. 

Galeria zdjęć

2016 - Montaż sita pionowego na oczyszczalni ścieków

Tytuł projektu:  Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tereszpol-Zaorenda
Koszt zadania: 89 760,00 zł. 
Zakres zadania: Instalacja sita pionowego.

Galeria zdjęć

2015 Fundusz Sołecki Bukownica

Tytuł projektu: „Instalacja placu zabaw I etap w miejscowości Bukownica”
Źródło dofinansowania: Środki finansowe funduszu sołeckiego.
Koszt zadania: 6 000,00 zł.  
Zakres zadania: Instalacja placu zabaw w której skład wchodzą zjeżdżalnia, dwie huśtawki oraz drabinka. 

Galeria zdjęć