Historia

        Biblioteka Publiczna Gminy Tereszpol  została powołana  na mocy Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami z 17 kwietnia 1946 r. Powstała dzięki staraniom p. Piotra Kusyka (1885-1963)  nauczyciela,  a  w latach 1924 – 1937,  dyrektora  Szkoły Podstawowej  w Tereszpolu.     
       Działalność swoją rozpoczęła na początku  marca 1949 r.;  nosiła nazwę Gminna Biblioteka Publiczna  w Tereszpolu  i wchodziła w skład sieci bibliotek publicznych  powiatu  zamojskiego. W 1955 r. w związku z powstaniem gromadzkich rad narodowych Biblioteka została przemianowana  z Gminnej na Gromadzką Bibliotekę Publiczną, a 18 lat później, w 1973r. z Gromadzkiej zmieniona na Gminną Bibliotekę Publiczną w Tereszpolu. W lipcu 1976r. nastąpiła reorganizacja gmin i w związku z likwidacją Urzędu Gminy w Tereszpolu  Biblioteka stała się filią Gminnej Biblioteki Publicznej  w Zwierzyńcu. Tak było przez  8 lat. W lutym 1984 r. reaktywowano Gminę Tereszpol i z tą chwilą Biblioteka przyjęła nazwę Biblioteka Publiczna Gminy Tereszpol. Nadzór nad Biblioteką sprawuje  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamościu Oddział Terenowy w Biłgoraju. W 1990 r. powołano samorządy terytorialne i Biblioteka od tej chwili podlega samorządowi gminnemu. W 1999 r. nastąpiła kolejna zmiana podziału administracyjnego kraju. Biblioteka została podporządkowana pod nadzór merytoryczny Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju i  Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

 

Sieć biblioteczna

        Pierwsze punkty biblioteczne odnotowano w 1955r. W latach 60-tych punkty działały w miejscowościach: Tereszpol-Zaorenda, Tereszpol-Kukiełki, Szozdy, Tereszpol-Zygmunty, Lipowiec,  Bukownica, Panasówka. W  latach  1975-1976  Biblioteka  posiadała  filię  w Hedwiżynie. W 1985 r. utworzono filię w Tereszpolu- Kukiełkach, która działała do połowy 1990r. Zarówno punkty biblioteczne jak też filie w większości mieściły się w domach prywatnych, ale też w Klubach Rolnika (Szozdy, Tereszpol- Kukiełki) i szkołach (Lipowiec, Tereszpol-Zaorenda - tutaj tworzono punkty sezonowe dla zamiejscowych dzieci   przebywających   na   koloniach). Sieć biblioteczna  przestała  istnieć w 1992 r., gdy zlikwidowano ostatnie 2 punkty: w Lipowcu i  Szozdach.

 

Zbiory biblioteczne

        Gromadzenie zbiorów w pierwszych latach działalności odbywało  się  drogą  kupna, wymiany i darów. Na koniec 1949 r. księgozbiór liczył 1272 wol. książek, (literatura popularnonaukowa stanowiła 60% ogółu, a książki dziecięce i młodzieżowe zaledwie 8%). W latach 1950-1970 zakup nowości wynosił od 160 - 430 wol. rocznie. W latach 1970 - 1980 przyrost księgozbioru wynosił rocznie od  230 - 980 woluminów. W dekadzie  lat osiemdziesiątych kupowano od 540 - 1065 wol. książek rocznie. W zakupach tych  dominuje literatura dla dzieci i młodzieży. Lata 90-te przyniosły duże zmiany. Biblioteka podległa  samorządowi nie kupowała już tak dużo książek.  Wyraźna poprawa  widoczna  jest od 2004r.  Najkorzystniejszy  był  pod  tym względem 2008 r. - zakupiono ze środków samorządowych 816 wol. na kwotę 19071 zł.

 

Czytelnictwo

        W latach 1960-1970 Biblioteka  rejestrowała od 500-700 czytelników, którzy wypożyczali corocznie nawet do ponad 9 tyś. wol. książek. Dekada lat 70-tych to okres rozwoju sieci bibliotecznej. Ma to bezpośredni wpływ na wzrost czytelnictwa na terenie gminy. W tym czasie sieć biblioteczną tworzyły: Gminna Biblioteka Publiczna  w Tereszpolu, Filia w Hedwiżynie oraz 6 punktów bibliotecznych. Wyniki czytelnicze jakie zanotowano w 1975 roku to 1095 czytelników i 29479 wypożyczeń. Lata  80-te to dalej rozbudowywana sieć biblioteczna; dużo też wpływało nowości książkowych (zakup centralny)- to  pozwalało uzyskiwać bardzo wysokie wskaźniki czytelnicze. Lata 90 - te XX wieku przyniosły zmiany w czytelnictwie. Rozwiązana sieć biblioteczna oraz mniejsze nakłady na zakup nowości spowodowały  zmniejszenie liczby korzystających ze zbiorów Biblioteki. Od roku 2004 do chwili obecnej Biblioteka  notuje wyraźny wzrost liczby wypożyczających.  W 2014 r. zanotowano ponad 600 czytelników i  prawie 12 tyś. wypożyczeń.  Z różnych usług Biblioteki (Wypożyczalnia, Czytelnia, Czytelnia Internetowa)  skorzystało  900 użytkowników. Oprócz zbiorów książkowych Biblioteka oferuje inne usługi takie jak: bezpłatny dostęp do Internetu, wypożyczalnię czasopism,  "Książkę na telefon"- usługa dla osób starszych i niepełnosprawnych,  "Z książką do przedszkolaka" - cotygodniowe spotkania w Przedszkolach  w Tereszpolu - Kukiełkach i Tereszpolu - Zaorendzie. Ponadto od września 2015r. Biblioteka udostępnia na swojej stronie katalog on-line zbiorów książkowych i specjalnych,  a od 2016r. uruchamia elektroniczną wypożyczalnię.

 
Kadra Biblioteki od 1949 r.
 
Imię i Nazwisko Lata pracy
Piotr Kusyk     1949 - 1958
Zofia Pieczykolan     1958 - 1959
Maria Kimak     1959 - 1975
Sabina Zdziobło      1975 - 2007
Krystyna Szawara      1985 - 1986
Stanisława Mielnik       1986 - 1989
Teresa Nizio       1985 -         
Magdalena Marzec        2008 -        
Ewa Zajmała 2017 -

Galeria zdjęć