Bon energetyczny

2024.07.05
Bon energetyczny
Ustawa z 23.05.2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego daje możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę bonu energetycznego.

Świadczenie ma pozwolić częściowo pokryć płatności z tytułu energii elektrycznej.

Bon energetyczny przysługuje:

 • gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 r. nie przekraczała kwoty 2500 zł,
 • gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekraczała kwoty 1700 zł.

Jednocześnie obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.

Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W sytuacji gdy dla jednego gospodarstwa domowego o bon energetyczny wystąpi kilka osób, bon jest wypłacany osobie w tym gospodarstwie domowym, która jako pierwsza złożyła wniosek o wypłatę bonu.

Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

 • 300 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
 • 400 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
 • 500 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
 • 600 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r. (albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB), bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

 • 600 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
 • 800 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
 • 1000 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
 • 1200 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski można składać:

 • w wersji papierowej w siedzibie GOPS w Tereszpolu-Zaorendzie, ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30,
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby Ośrodka,
 • za pośrednictwem platformy ePUAP (wniosek należy podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Bon energetyczny przysługuje za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo.

Wniosek o wypłatę  bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia. Wypłata nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych od wojewody.

Przyznanie bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji. Informacje o przyznaniu bonu energetycznego będą przekazywane na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu energetycznego.

Pliki do pobrania:

wniosek o wypłatę bonu energetycznego